Zápis z jednání spolku dne 28.3.2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU

Rodičovského sdružení při ZŠ v Hluku, z.s. 

IČ: 26643367, nám. Komenského 950, 687 25 Hluk

 

V Hluku dne 28. 3. 2023 v 18.00 hod

 

Program:

 • Přivítání členů spolku
 • Zhodnocení Rodičovského plesu
 • Projednání konání akce Čaroslet
 • Diskuse

Přítomni: viz Prezenční listina ze dne 28. 3. 2023

Závěr:

 

 • Ad) Přivítání členů spolku
   • Předsedkyně výboru přivítala nové členy spolku a konstatovala, že Výbor je usnášení schopný a je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

 

 • Zhodnocení Rodičovského plesu
   • Z důvodu nepřítomnosti, hospodářky informovala předsedkyně spolku ostatní členy spolku o hospodářském výsledku plesu.

 

 • Projednání konání akce Čaroslet
   • Výbor se dohodl na termínu konání akce na 28.4.2023. Akce bude pořádána ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Hluk.

 

 • Diskuse
  • Výbor bere na vědomí diskusi členů.

 

O všech bodech se hlasovalo samostatně a všichni přítomní členové hlasovali PRO. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Dominika Juřeníková, předseda, 28.3.2023 20:00

Napsat komentář