Stanovy spolku

I. Úvodní ustanovení:

Název: Rodičovské sdružení při ZŠ v Hluku, z.s. (dále jen spolek)

Sídlo:Hluk, Komenského nám. 950, PSČ 687 25

IČ: 26643367

Účel spolku: Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů za účelem podpory a rozvíjení činnosti žáků základní školy a prosazování oprávněných zájmů žáků školy a jejich zákonných zástupců.

II. Cíle spolku:

Spolek prosazuje oprávněné zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců.

Spolek pomáhá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.

Spolek pořádá kulturní, vzdělávací a jiné akce pro děti ve spolupráci se základní školou a místní samosprávou.

Spolek předkládá náměty, připomínky a stížnosti rodičů a podílí se na jejich vyřízení.

Spolek realizuje akce a projekty směřující k rozvoji činnosti základní školy a kulturního a společenského života ve městě se zaměřením na děti.

III. Členství:

Členy spolku mohou být rodiče žáků školy, dále fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby.

Členství ve spolku vzniká zaplacením ročního členského příspěvku.

Členství ve spolku zaniká nezaplacením příspěvku ve stanovené lhůtě.

IV. Práva a povinnosti členů:

Člen spolku má právo být volen do všech orgánů spolku.

Člen spolku má právo zúčastňovat se zasedání orgánů spolku.
Člen spolku má povinnost ve stanoveném termínu uhradit členský příspěvek.
Člen spolku má povinnost podle svých možností a schopností se aktivně zapojovat do činnosti spolku.

V. Orgány spolku:

Nejvyšší orgán
Nejvyšším orgánem spolku je výbor spolku ( dále jen výbor). Výbor je složený z členů spolku, zvolených v jednotlivých třídách. Výbor je volen, nebo potvrzen vždy na jeden rok a to na začátku školního roku. Výbor řídí činnost spolku, projednává všechny otázky v působnosti spolku a schvaluje změny stanov. Jednání výboru se může účastnit každý člen sdružení, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy jsou zváni na jednání výboru zástupci pedagogického sboru školy. Výbor je svoláván nejméně 1 krát ročně. Výbor rozhoduje prostou většinou účastněných členů výboru, každý člen disponuje jedním hlasem, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy resp. místopředsedy v případě nepřítomnosti předsedy. O každém jednání výboru se pořizuje písemný záznam.
Statutární orgán

Výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře.

Předseda je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek v jednání s vedením školy , s orgány veřejné správy a s jinými organizacemi. Má podpisovou pravomoc za spolek. Předseda svolává jednání výboru a řídí jeho činnost.

Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Hospodář je odpovědný za věcně i formálně správně vedené účetnictví.

Všechny funkce a činnosti vykonávají členové spolku bez nároku na odměnu.

VI. Zásady hospodaření:

Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí, finanční prostředky z grantů a jmění spolku.

Výši členského příspěvku stanoví každoročně výbor. Příspěvek se vztahuje na každé dítě, které navštěvuje školu.

O využití prostředků rozhoduje výbor na svých zasedáních a to výhradně k účelům stanovených statutem a rozpočtem spolku.

VII. Zánik spolku:

Spolek se zrušuje s likvidací na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Po vypořádání všech povinností a závazků spolku bude s likvidačním zůstatkem naloženo na základě usnesení nejvyššího orgánu spolku.

VIII. Závěrečné ustanovení:

Tyto stanovy se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky. Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.