Schůze výboru RS 6.9.2022

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU

Rodičovského sdružení při ZŠ v Hluku, z.s. 

IČ: 26643367, nám. Komenského 950, 687 25 Hluk

 

V Hluku dne 6. 9. 2022 v 18.00 hod

 

Program:

 • Přivítání nových členů spolku
 • Volba předsedy spolku
 • Stanovení výše členského příspěvku
 • Úprava stanov spolku
 • Informace o hospodaření spolku a zhodnocení plesu
 • Projednání konání večera broučků a světlušek
 • Příprava školního plesu
 • Diskuse

Přítomni: viz Prezenční listina ze dne 6. 9. 2022

Závěr:

 

 • Ad) Přivítání nových členů spolku
   • Předsedkyně výboru přivítala nové členy spolku a konstatovala, že Výbor je usnášení schopný a je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

 

 • Ad) Volba nového předsedy spolku
   • S platností od 1. 10. 2022 byla nadpoloviční většinou zvolena Ing. Dominika Juřeníková
   • Místopředsedou byl zvolen Ing. Libor Blaha.
   • Hospodářkou byla zvolena Jana Nezhybová. 

 

 • Stanovení výše členského příspěvku
   • Výše členského příspěvku byla stanovena na školní rok 2022/2023 na 100 Kč na každého žáka ZŠ.

 

 • Úprava stanov spolku
   • Výbor projednal a schválil úpravu stanov spolku. Kompletní znění stanov je přílohou tohoto zápisu z jednání.
   • Současná předsedkyně spolku byla pověřena zápisem změny statutárního zástupce ve spolkovém rejstříku a zápisem Stanov ze dne 6. 9. 2022. 

 

 • Informace o hospodaření spolku a zhodnocení plesu
   • Hospodářka spolku informovala výbor o výsledku hospodaření.  

 

 • Projednání konání večera broučků a světlušek
   • Výbor se dohodl na termínu konání Večera broučků a světlušek na 4. 11. 2022 se začátkem akce u Hlucké tvrze.

 

 • Příprava školního plesu
   • Místopředseda spolku informoval o přípravách plesu. Termín byl stanoven na 4. 2. 2023.

 

 • Diskuse
  • Výbor bere na vědomí diskusi členů.

 

O všech bodech se hlasovalo samostatně a všichni přítomní členové hlasovali PRO. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Libor Blaha, místopředseda, 6.9.2022 20:00

Napsat komentář